hoa hồng nạp tiền mỗi tháng 3%

Tổng người chơi thua

Tổng người chơi thua(1,301,111,755 và trở lên)

20%
30%

doanh thu người chơi trong tuần( đầu tiên 1,301,111,755)

Mọi phần phụ của 468,400,231

1.2%
0.6%

DOANH THU ĐƯỢC TÍNH|

  1. (Doanh thu người chơi mỗi tuần)= doanh thu 1,500,000,000
  2. Đầu tiên 1,250,000,000 doanh thu X1.2% = 15,000,000
  3. Doanh thu còn lại ( 250,000,000 x0.6%)=1,500,000

ví dụ:

  1. 450,000,000( hoa hồng)+ 16,500,000( doanh thu hoa hồng)+4,500,000( hoa hồng nạp tiền)
  2. = 471,000,000( tổng cộng)
* Tính toán trên là nhằm mục đích giải thích. Lợi nhuận chính xác sẽ là theo doanh thu hàng tháng của bạn.

hoa hồng đại lí:

  1. Bán hàng liên kết tính hoa hồng 5% cho Đại lý từ tổng lợi nhuận.
  2. Đại lí có lợi nhuận 50,000,000 X 5%(Hoa hồng đại lí) = 2,500,000( kiếm được)